GALERIA
KANGUR
Przycisk

INFORMACJA

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Przypominam, że w tym trudnym czasie pandemii możecie liczyć na naszą pomoc. Jeżeli czujecie obniżony nastrój, lęk, poczucie osamotnienia lub po prostu chcecie porozmawiać proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym, wychowawcą lub dyrektorem placówki.

 

Tel. Szkoła 61 285 14 66

Tel. Dyrektor 509 758 999

Tel. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wlkp. 61 285 32 07

           

                                                                                              Pozdrawiam

                                                                                              Dyrektor ZSP Janusz Janicki

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCO PODMIOTU PUBLICZNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZDALNE NAUCZANIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119, s 1, dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sulęcinie, ul. Długa 24, 63-023 Sulęcinek, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

 2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych mgr Ryszarda Kujawskiego:
  e-mail: odo24@wp.pl,

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej
  z uczniem oraz rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów jest:

 • art. 35 Ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
  z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia, rodzica/opiekuna prawnego.

 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa, organy publiczne (prowadzące szkołę) oraz podmioty na podstawie umowy powierzenia danych tylko w dozwolonym zakresie.

 3. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Następnie niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i będzie przetwarzana zgodnie z przepisami o archiwizacji.

 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danych rodziców/prawnego opiekuna oraz prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

 6. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli stwierdzicie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.

 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.